Algemene voorwaarden

Bel mij terug

Gratis, vrijblijvend advies

De gegevens die u hier verstrekt vallen onder ons privacy statement.

Onze voordelen
Algemene-voorwaarden
  • Duidelijke voorwaarden
  • Alles in overleg

ALGEMENE VOORWAARDEN PLUS ISOLATIE
Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plus Isolatie, hierna te noemen: ‘’Leverancier’’, en een opdrachtgever waarop Plus Isolatie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Leverancier en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien hetgeen waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. De offertes van Plus Isolatie zijn geldig gedurende een termijn van twee maanden na dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld. 5. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de leverancier heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt, dat de wederpartij zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier schriftelijk anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
8. De aanbiedingen geven slechts een indicatie van een product, berekening en/of prijs, maar niet altijd de exacte uitvoering en/of prijs van het product. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend voor wat betreft de berekening van de eindprijs na uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Indien de werkelijke leveringstermijn de aangegeven termijn overschrijdt, kan de leverancier niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele ontstane schade. De overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigt op geen enkele wijze annulering of ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Indien de wederpartij de levertijd maximaal acht weken overschrijdt zullen door leverancier geen extra kosten in rekening worden gebracht. Opschuiven van de opdracht door de wederpartij geeft leverancier het recht een meerprijs te berekenen die in overleg met de wederpartij wordt vastgesteld.
5. het opschuiven door de wederpartij van de levertijd voor een periode van meer dan 5 maanden zal worden aangemerkt als het annuleren van de opdracht.
6. bij annuleren van een opdracht zal de wederpartij 35% van het ordebedrag terzake van annuleringskosten verschuldigd zijn aan leverancier. De wederpartij zal deze genoemde annulatiekosten na ontvangst van een daartoe verstrekkende factuur binnen acht dagen aan leverancier voldoen.
7. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
12. De wederpartij verplicht zich ertoe om in het kader van de door leverancier verrichte werkzaamheden voor zorg te dragen dat de ruimte waarin de werkzaamheden dienen te worden verricht zal zijn voorzien van gas, water en elektriciteit. De kosten van deze nutsvoorzieningen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door leverancier zijn voor rekening van de wederpartij. Werkzaamheden die niet door leverancier worden uitgevoerd maar wel bepalend zijn voor het goed en zo goed mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden, moeten gereed zijn voordat de werkzaamheden door leverancier moeten worden uitgevoerd.
13. De wederpartij is jegens leverancier aansprakelijk voor schade welke direct danwel indirect verband houdt met omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de wederpartij kunnen worden gerekend.
14. De wederpartij draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijze;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
- het niet danwel niet tijdig aan leverancier kenbaar maken van kabels, leidingen en draden.
15. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Leverancier op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
16. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of de kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
17. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan. 18. Indien Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Leverancier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Leverancier toekomende bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Leverancier op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Leverancier is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Leverancier zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Leverancier genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven– ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overmacht

1. De leveringstermijn als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of overmacht en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever.
3. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Dit kan enerzijds zijn dat Leverancier niet in staat is om op tijd ter plekke te geraken door eigen machine uitval of door slecht begaanbare wegen. Anderzijds kan Leverancier de uitvoering van de overeenkomst ook opschorten als het leveren van grondstoffen c.q. materialen, en/of gereedschappen gestaakt is om redenen buiten de invloedssfeer van leverancier om, zoals bijv. werkstakingen bij toeleveranciers of transporteurs. Ook kan Leverancier de uitvoering van de overeenkomst opschorten i.v.m. te lage buitentemperaturen of teveel vocht nabij of op de plek van uitvoering. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. 5.Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Indien Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. De wederpartij is verplicht om de overeengekomen prijs, zoals in de betalingscondities vastgelegd, integraal te betalen zonder enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, terwijl de wederpartij evenmin enig recht op verrekening toekomt.

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente, in andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Leverancier heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Deze kosten bedragen minimaal tien procent van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normale toepassing in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie geldt op toepassing binnen Nederland.
1a) Bij toepassing buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of dit geschikt is voor het toepassen aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die
daaraan gesteld worden.
1b) Bij toepassing die niet onder de normale toepassingen binnen Nederland gerekend kunnen worden, geldt dat de afspraken hieromtrent steeds te vinden zullen zijn in de overeenkomst. Leverancier kan in beide bovenstaande gevallen (1a en 1b) andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 10 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuist onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- en bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervanging of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,00 exclusief btw.
7. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Leverancier van zodanige nonconformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van beschadiging of waardevermindering van het geleverde gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
2. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de voor de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
2. door leverancier gemaakte tekeningen, afbeeldingen, documentatie, berekeningen en aanbiedingen gemaakt bij en voor de wederpartij of internet blijven eigendom van leverancier.

Artikel 13 Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Geschillen

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst, danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, terzake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
2.Verkoper blijft bevoegd om koper te dagvaarden voor de volgens de wet op het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter (eventueel verwijderen).
3.Het geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van partijen zulks verklaart.

Artikel 15 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder registratie nummer 63682729.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Leverancier.